KONKURSI

Konačne rang liste JU OŠ "Duboki Potok"

Poštovani, 
u prilogu možete pogledati konačne rezultate Konkursa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin, 27.01.2021.

 

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DUBOKI POTOK"
DUBOKI POTOK
Datum: 20.01.2021.godine

 

Konačne rang liste JU OŠ Duboki Potok - rezultati Konkursa za školsku 2020/2021. godinu:

Poštovani, 
u prilogu možete pogledati konačne rezultate Konkursa:

 

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DUBOKI POTOK"
DUBOKI POTOK
Datum: 20.01.2021.godine

RANG LISTA KANDIDATA

(radno mjesto: Nastavnik razredne nastave - konkursna pozicija broj: 44,1 - do povratka zaposlenika)

R.
br.
Ime i prezime kandidata Mjesto
stan.
Vremenski period od
dana diplomiranja do
dana raspisivanja
konkursa
Više
stručno
zvanja
Intervju Pr.uvećanje
po osnovu
pripadnosti
nekoj od
boračkih
kategorija
Dodatni
bodovi
boračka
kategorija
Pr.uvećanje
po osnovu
radne obaveze
Ukupan broj
ostvarenih
bodova
Rang
datum
diplomiranja
do dana
raspisivanja

1. Delić (Husein)
Sanel
  24.09.2002. 28.12.2012
1 2,6
    47,40 1
2. Hodžić (Asim)
Alma
  21.02.2006. 28.12.2012   2,9 19%     45.82 2
3. Ćasurović (Juso) Aida   19.10.2006. 28.12.2012   2,9 20%     44,28 3
4. Hodžić
(Vahid) Edita
  21.6.2007. 28.12.2012.   3 20%     42,48 4
5. Bećirović (Bego) Ajša   10.2.2006. 28.12.2012.   3     10% 42,46 5
6. Ćoralić (Samid) Amira   30.6.2004. 28.12.2012.   3       42,40 6
7. Okičić (Šefik) Melisa   1.11.2008. 28.12.2012.   3 20%     42,40 7
8. Smajlović (Hazim) Senada   2.9.2004. 28.12.2012.   3       42,00 8
9. Zahirović (Šehzad)
Edita
  10.2.2006. 28.12.2012.   3     8% 41,69 9
10. Srajlić (Džemal) Sanela   19.10.2007. 28.12.2012.   3 19%     41,17 10
11. Alibegović (Džemal) Asif   8.9.2005. 28.12.2012.   3       39,60 11
12. Mujić (Smajil) Mirnesa   15.12.2006. 28.12.2012.   2,9     8% 39,42 12
13. Musić (Avdo) Mevlida   26.1.2010. 28.12.2012.   3 30%     37,96 13
14. Drapić (Refik) Armela   3.12.2009. 28.12.2012   3 19%     34,99 14
15. Isić (Nazif) Azra   27.4.2010. 28.12.2012.   3     8% 30,89 15
16. Mujčić (Mehmed) Elvisa   14.9.2012. 28.12.2012.   3 20%     27,36 16
1. Imširović (Zijad) Eldina   20.6.2013. 28.12.2012.   3 20%     25,20 17
2. Selimović (Senad) Ermina   22.7.2015. 28.12.2012.   3 30%     20,80 18
3. Ibrišević (Kasim) Alma   4.12.2014. 28.12.2012.   3       17,40 19
4. Lolić (Enver) Medina   19.10.2007. 28.12.2012.              
5. Ibrišimović (Miralem) Mersiha   24.12.2004. 28.12.2012.              

 

RANG LISTA KANDIDATA

(radno mjesto: Nastavnik bosanskog jezika i književnosti - konkursna pozicija broj: 44,2 - 12 časova)

R.
br.
Ime i prezime kandidata Mjesto
stan.
Vremenski period od
dana diplomiranja do
dana raspisivanja
konkursa
Više
stručno
zvanja
Intervju Pr.uvećanje
po osnovu
pripadnosti
nekoj od
boračkih
kategorija
Dodatni
bodovi
boračka
kategorija
Pr.uvećanje
po osnovu
radne obaveze
Ukupan broj
ostvarenih
bodova
Rang
datum
diplomiranja
do dana
raspisivanja

1.
Nurikić (Hazim) Fatima
31.12.2007. 28.12.2020.
3
20%

40,80
1
2.
Delić (Dževad) Sabina
2.2.2009. 28.12.2020.
3
22%

38,31
2
3.
Hodžić (Nihad) Nermina
1.6.2006.
28.12.2020.
2,737,50
3
4.
Murić (Ermin) Erna
21.5.2008. 28.12.2020.
3


8%
35,86
4
5.
Međedović
(Bedrija) Sabahudin

13.7.2007. 28.12.2020.
335,20
5
6.
Junuzović (Hamdija) Albina
4.2.2008. 28.12.2020.
333,80
6
7.
Ćosić (Nesib) Inesa
14.11.2011. 28.12.2020.
3
30%


32,24
7
8.
I. Dedić (Halil) Enisa
20.9.2010. 28.12.2020.
3


8%
29,81
8
9.
Malkić (Muharem) Emina
14.11.2011. 28.12.2020.
3
20%

29,76
9
10.
Ibrahimović (Abdulah) Subhija
12.3.2010. 28.12.2020.
2,828,60
10
11.
Kasumović (Fuad) Edin
4.7.2012. 28.12.2020.
3
20%

27,84
11
12.
Bešić (Memsur) Mersida
19.11.2012. 28.12.2020.
3
20%

26,88
12
13.
Biberkić (Himzo) Mirela
29.9.2015. 28.12.2020.
2,8
20%

18,24
13
14. Salihović (Sinan) Senada   3.9.2007. 28.12.2020.              
15. Udovičić  (Fadil) Mirela   16.9.2005. 28.12.2020.              

RANG LISTA KANDIDATA

(radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika- konkursna pozicija broj: 44,3 - 1 čas)

R.
br.
Ime i prezime kandidata Mjesto
stan.
Vremenski period od
dana diplomiranja do
dana raspisivanja
konkursa
Više
stručno
zvanja
Intervju Pr.uvećanje
po osnovu
pripadnosti
nekoj od
boračkih
kategorija
Dodatni
bodovi
boračka
kategorija
Pr.uvećanje
po osnovu
radne obaveze
Ukupan broj
ostvarenih
bodova
Rang
datum
diplomiranja
do dana
raspisivanja

1.
Mehmedović (Omer) Zemira
13.6.2012. 28.12.2020.
3
20%


28,08
1
2.
Moranjkić (Hajrudin) Zijad
20.9.2010. 28.12.2020.
327,60
2
3.
M. Čekić (Avdo) Meliha
20.6.2014. 28.12.2020.
3
30%


24,18
3

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove rang.liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol školi. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Napomena:
1. Bodove na osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi intervjujuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.

2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti  odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne oba Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija veze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.

3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na eveidenciji službe za zapošljavanje,  ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.

4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodiva po osnovu radne obaveze.

5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice izb člana 1. I 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst (Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:5/12 i 5/14).

Komisija za bodovanje:
1. _________________
2. _________________
3. _________________

Ova rang-lista istaknuta je od sterne direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: ___________, godine, u ___ sati.
POTPIS DIREKTORA:
___________________

(na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)